Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn afgesloten na 01-09-2023. Als een leerling les volgt bij Popschool Leerdam gaat de leerling of ouder/voogd ermee akkoord dat de volgende voorwaarden gehanteerd worden.

ALGEMEEN

 1. Leerlingen en bezoekers van Popschool Leerdam dienen zich tijdens hun verblijf aan de huisregels te houden. Eventuele aanwijzingen van docenten dienen opgevolgd te worden.
 2. Roken in Popschool Leerdam is niet toegestaan.
 3. Popschool Leerdam heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen toegang te weigeren.
 4. Leerlingen en bezoekers dienen rekening te houden met de omgeving door geen overlast te veroorzaken en hun vuil netjes in de bakken te deponeren.

INSCHRIJVING

Inschrijven bij Popschool Leerdam kan het gehele jaar door en is mogelijk via:

 1. Online via de website www.popschoolleerdam.nl
 2. Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier aan:
  Popschool Leerdam, Parmentierstraat 14, 4143 HA Leerdam

Alle aanmeldingen worden behandeld. Plaatsing gebeurt in overleg met docent en leerling/ouders of voogd.
Het kan zijn dat een leerling niet gelijk kan worden geplaatst. Deze komt dan op een wachtlijst terecht en ontvangt automatisch bericht als de leerling kan starten. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Popschool Leerdam heeft het recht een les te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.
Voor leerlingen onder de 18 jaar is een handtekening van een wettelijk ouder/vertegenwoordiger verplicht. Door inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

UITSCHRIJVING

Uitschrijven is mogelijk per email of brief aan de popschool. De minimale lesperiode is 3 maanden met een opzegtermijn van 1 maand. De uitschrijving dient één maand vóór het einde van de lessen te worden gestuurd aan de administratie. Dit kan via een mail aan info@popschoolleerdam.nl Popschool Leerdam heeft het recht de inschrijving van een leerling te beëindigen zonder restitutie van het lesgeld indien:

 1. De leerling de voorwaarden en/of huisregels herhaaldelijk schendt.
 2. De leerling zicht misdraagt tegenover andere leerlingen of docenten van Popschool Leerdam.
 3. De leerling opzettelijke schade aanbrengt aan apparatuur en/of eigendommen van leerlingen of docenten van Popschool Leerdam.
 4. Ernstige betalingsachterstand. De betalingsverplichting van het lesgeld blijft van kracht.

BETALINGEN

 1. Na het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier is maandelijks lesgeld verschuldigd, deze is te voldoen middels een maandelijkse automatische incasso. Deze incasso zal 10 termijnen lang plaatsvinden en bestaat uit 36 lesweken (september t/m juni). Het totale bedrag wordt verdeeld over deze 10 maanden. In de maanden juli en augustus worden er geen lessen gegeven.
  Let op: Er worden niet standaard 4 lessen in de maand gegeven. Omdat de Popschool ook vakanties heeft wijkt dit soms af. Ons maandelijks bedrag is hierop aangepast.
  Berekening: Wij rekenen Circa 18 Euro (exclusief btw) per les. Dit bedrag wordt vermenigvuldigt met het aantal lessen/10 maanden.
 2. Popschool Leerdam bepaalt de hoogte van de tarieven voor de lessen en zal deze jaarlijks (per september) vaststellen, te vinden op de website. Leerlingen kunnen geen recht ontlenen aan in het verleden betaalde lesgelden.
 3. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50. Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de ouders, verzorgers of leerling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het – dan – openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.
 4. Stroomt de leerling op de helft van de maand in? Dan rekenen wij voor de desbetreffende maand het 2-wekelijks tarief.

AFWEZIGHEID LEERLING

Indien de leerling is verhinderd, dient dit tijdig – uiterlijk 24 uur van tevoren- te worden doorgegeven aan Popschool Leerdam. De leerling blijft het lesgeld verschuldigd. In overleg met de docent kan de les worden ingehaald. Indien ziekte de reden van verzuim is dan kunnen deze lessen niet worden ingehaald (wel bij ziekteverzuim van de docent). Mocht dit vier keer achtereenvolgens aanhouden, dan is de leerling geen lesgeld verschuldigd. Bij uitschrijving wegens ziekte dient de (ouders/voogd van de) leerling een doktersverklaring te overleggen.

AFWEZIGHEID DOCENT

Indien de les vervalt vanwege (langere) afwezigheid, probeert Popschool Leerdam een gelijkwaardige vervanger te regelen. Indien dit niet lukt zal er in overleg worden gezocht naar vervangende lesdagen. Hiervoor gelden dezelfde afwezigheidregels als bij normale lesdagen. Bij langdurige ziekte van de docent wordt deze na twee keer vervangen door een andere (gelijkwaardige) docent.

INSTRUMENTEN

Tenzij anders wordt afgesproken dient de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen.

PROEFLES

Nieuwe leerlingen kunnen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de docent om te kijken of de leerling fysiek in staat is het instrument te bespelen. Nieuwe leerlingen kunnen – voordat zij definitief worden geplaatst – een proefles nemen. De duur van 1 proefles bedraagt 25 minuten. De kosten hiervoor zijn €10,-.

AANSPRAKELIJKHEID

Popschool Leerdam is niet aansprakelijk voor ongelukken en/of schadelijk letsel aan de leerling. Ook is Popschool Leerdam niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van de eigendommen van de leerling. Het volgen van lessen en het betreden van Popschool Leerdam is geheel op eigen risico.

PROMOTIE

Popschool Leerdam maakt met regelmaat filmpjes en/of foto’s tijdens de lessen. Deze worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de leerling akkoord met gebruik van de opnamen. Mocht de leerling hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij/zij dit voor de eerste les per mail kenbaar te maken.

OPENINGSTIJDEN / LESSEN

 1. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaat tenzij het inhaallessen betreft.
 2. Popschool Leerdam mag de openingstijden (of onderdelen hiervan) tijdelijk of blijvend wijzigen.

CONTACT

De afdeling administratie van Popschool Leerdam correspondeert voornamelijk via email. Popschool Leerdam dient daarom ten alle tijde op de hoogte te zijn van de juiste adresgegevens, inclusief emailadres van (ouders- verzorgers van) de leerling. Alle correspondentie van (ouders- verzorgers van)de leerling aan met betrekking tot de lesovereenkomst, algemene voorwaarden en financiële zaken dient gericht te worden aan de afdeling administratie, niet aan de docenten.

WIJZIGINGEN

Popschool Leerdam behoudt het recht om de algemene voorwaarden (prijzen, etc.) te veranderen. Popschool Leerdam zal de (ouders/verzorgers van de) leerling daarvan tijdig en per e-mail op de hoogte brengen. Veranderingen in omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website/brochure vermelde informatie(zoals namen van docenten, tijden, e.d.). Popschool Leerdam behoudt zich het recht om af te wijken van de eerder verstrekte informatie.

KLACHTENPROCEDURE

Popschool Leerdam hecht veel waarde aan tevreden leerlingen. Indien er ontevredenheid is vanuit de (ouders/verzorgers van de) leerling kan men dit kenbaar maken per mail. Popschool Leerdam zal trachten zo snel mogelijk een oplossing voor de klacht of probleem te vinden.